Social Media :

Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży konsultacji Krajowej Kancelarii Rachunkowej https://kkr.tax/

§ 1 Definicje


1. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usług Konsultacji.


2. Organizator konsultacji – oznacza podmiot świadczący konsultacje


KKR Doradztwo Podatkowe Sp zoo
Ul. Szlak 20/14, 31- 153 Kraków
NIP 6762550742
REGON 380500254
KRS 0000982438


Mail do kontaktu i reklamacji: zarzad@kkr.tax


3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła formularz zgłoszeniowy na szkolenie, konsultacje.


4. Uczestnik– uczestniczący w szkoleniu Zamawiający, będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną zgłoszoną przez Zamawiającego będącego osobą prawną, który opłacił szkolenie i został zarejestrowany przez Organizatora szkolenia jako uczestnik.


5. Oferta – aktualna oferta cenowa, która oprócz ceny może zawierać również dodatkowe szczegóły takie jak zakres oferty, inne warunki realizacji usługi, usługa jest realizowana natychmiast po zaksięgowaniu zapłaty. 


6. Umowa o świadczenie Usług konsultacji– umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie konsultacji. 


Usługi konsultacyjne– sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Organizatora.

8. Portal – https://kkr.tax/

 

§  2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług konsultacji przez Organizatora za pośrednictwem strony https://kkr.tax/ 


2. Każda osoba korzystająca z oferty jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.


3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony https://kkr.tax/ poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem.

 

§ 3 Zawarcie Umowy

1. Umowa o świadczenie Usług konsultacji zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz po zakupie szkolenia przez Zamawiającego poprzez płatności PayU.


2. Zamawiający zwrotnie otrzyma potwierdzenie zakupu (wiadomość e-mail przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w formularzu zakupu), w którym może zweryfikować poprawność wybranej nazwy konsultacji oraz kwotę do zapłaty.


3. Otrzymanie e-maila informującego o zakupie szkolenia oznacza, iż zgłoszenie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie Usług konsultacji następuje po otrzymaniu przez Organizatora zapłaty za konsultacje, zgodnie z wysokością opłaty za szkolenie wskazanej w sposób określony w § 4.

 

§ 4Warunki uczestnictwa

1. Wysokość opłaty za konsultacje jednego Uczestnika jest podawana w Ofercie opublikowanej na stronie internetowej Organizatora. Uczestnikowi przysługują rabaty zgodnie z warunkami Oferty.


2. Wszystkie ceny są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

 

§  5 Odstąpienie/Zwrot

 

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§  6 Prawa własności intelektualnej i udostępnienie kursu


1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Stronie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.


2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.


3. Dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy sprzedażowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości email, o której mowa w ust. 1 powyżej.

4. W przypadku konsultacji Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy do rozmów online Google Meet w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia konsultacji


2. Reklamację składaną przez Uczestnika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi konsultacji należy sporządzić w formie pisemnej oraz określić:


a. uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację, b. termin i temat konsultacji którego reklamacja dotyczyc. przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.


3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres mailowy: zarząd@kkr.tax


4. Organizator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami), składając formularz rejestracyjny na szkolenie, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora poprzez zaznaczenie przygotowanych w formularzu oświadczeń. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika oraz w celach marketingowych za zgodą wyrażoną w formularzu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika są niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej przez Organizatora szkolenia. W celu realizowania płatności dane będą udostępniane PayU SA, która jest również Administratorem Danych Osobowych.


2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


3. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub przekazywania danych innym administratorom baz danych oraz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania.


Dane Uczestnika przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. 


4. Administratorem danych osobowych jest KKR Doradztwo Podatkowe SP zoo. W celu realizowania płatności dane będą udostępniane PayU SA, w celu odbycia potkania online na pomocą narzędzia Google Meet, Klient zezwala Kancelarii na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych spółce Google Inc. z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Google i PayU S.A.będzie spełniało wymogi związane z bezpieczeństwem danych w takim samym zakresie, jak przetwarzanie wykonywane przez Kancelarię na podstawie niniejszej umowy .

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym względzie przepisy prawa. 2. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 08.05.2024.