Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Dochód wolny

Dochód wolny – dochód, który nie podlega podatkowi dochodowemu. Uregulowany jest np. w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Deklaracja VAT-8

Deklaracja VAT 8 – deklaracja informująca o dokonanym w danym miesiącu imporcie usług lub towarów. W przeciwieństwie do deklaracji VAT 9-M składana jest przez podatników

Zobacz

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy – obowiązkowy np. w spółce akcyjnej, dobrowolny w sp. z o.o. Tworzony przez dopłaty właścicieli, a także z przeznaczenia zysku za dany rok

Zobacz