Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Deklaracja VAT-8

Deklaracja VAT 8 – deklaracja informująca o dokonanym w danym miesiącu imporcie usług lub towarów. W przeciwieństwie do deklaracji VAT 9-M składana jest przez podatników dobrowolnie lub obowiązkowo zarejestrowanych do VAT-UE, czyli tych, którzy w formularzu VAT-R zaznaczyli, że będą dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych. Składa się ją za każdy miesiąc dokonanego importu w takich samych terminach jak miesięczne deklaracje VAT (w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu
dokonania importu).