Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe – dokument przedstawiający sytuację finansową przedsiębiorstwa, sporządzany za dany rok obrotowy (zazwyczaj zgodny z rokiem kalendarzowym). Informuje o wartości majątku jednostki i jego zmianach oraz źródłach finansowania tego majątku. Składa się z informacji wprowadzających, Bilansu, Rachunku zysków i strat (RZiS) oraz informacji dodatkowej.

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego to trzy miesiące od dnia bilansowego (zazwyczaj od końca roku kalendarzowego) za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe (dla jednostek których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym jest to koniec marca roku kolejnego). Czas na zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego to nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Podstawowe dokumenty niezbędne do złożenia w KRS razem ze sprawozdaniem finansowym:

 Sprawozdanie z działalności- uregulowany w art. 49 ustawy o rachunkowości dokument informujący o działalności zarządu spółki w roku obrotowym. Powinien obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń
 Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe,
 Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty,

Dokument WB

Dokument WB– to zestawienie wszelkich operacji bankowych za dany okres, pojawia się nanim informacja o początkowym i końcowym saldzie rachunku. Saldo jest niezbędne doweryfikacji, czy wyciąg

Zobacz

Import usług

Import usług – występuje m. in., gdy miejscem świadczenia usług jest terytorium Polski,a usługodawcą jest podatnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza jej terytorium.

Zobacz

Fundusz Pracy

FP i FGŚP – część systemu ubezpieczeń społecznych, które obecnie wynoszą 2,45 %podstawy wymiaru.

Zobacz