Social Media :

Jakie są obowiązkowe szkolenia pracowników?

Małgorzata Bobek
Małgorzata Bobek
Jakie są obowiązkowe szkolenia pracowników?
Spis treści

Obowiązkowe szkolenia BHP

W momencie zatrudnienia pracownika, na pracodawcy ciążą wszelkie obowiązki regulowane odpowiednimi przepisami, m.in. obowiązkowe szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia szkolenia, przez osobę kompetentną, z zakresu BHP oraz z instruktażu stanowiskowego. Instruktaż stanowiskowy udziela w firmie osoba odpowiednio do tego przeszkolona. Tego typu szkolenia powinny odbywać się w godzinach pracy.

Wśród szkoleń BHP wyróżniane jest szkolenie wstępne oraz okresowe. Szkolenie wstępne ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny warunków pracy oraz z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku. Szkolenie okresowe służy aktualizacji oraz uzupełnieniu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:

  • kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  • oceny zagrożeń oraz ryzyka występujących w procesach pracy;
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą oraz weryfikowanie przestrzegania przez nich bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (dotyczy szkolenia dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami).

Ważność szkolenia BHP jest zależna od stanowiska pracy, począwszy od 6 miesięcy (szkolenie wstępne na stanowisku kierowniczym) do nieterminowego szkolenia dla pracowników administracyjnych zatrudnionych u pracodawców, którzy zostali zakwalifikowani do grupy działalności z ustaloną nie wyższą niż trzecią kategorią ryzyka.

Ważność okresowych szkoleń BHP

Ważność okresowych szkoleń
Częstotliwość szkoleń Dla kogo
Raz w roku Dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Raz na 3 lata Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Raz na 5 lat Dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami
Raz na 6 lat Dla pracowników administracyjno-biurowych
Brak wymaganego szkolenia okresowego Dla pracowników administracyjno-biurowych, jeżeli pracodawca został zakwalifikowany do grupy działalności z ustaloną nie wyższą niż trzecią kategorią ryzyka

W związku z powyższym pracodawca jest zobowiązany zagwarantować pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a pracownik jest zobowiązany do ich przestrzegania.

Obowiązkowe badania medycyny pracy

Oprócz obowiązkowego szkolenia BHP, pracownik przed przystąpieniem do pracy jest zobowiązany do dostarczenia ważnych badań lekarskich od lekarza medycyny pracy, który na podstawie wywiadu zdrowotnego stwierdza brak lub istnienie przeciwskazań do podjęcia pracy na danym stanowisku. Skierowanie na badania lekarskie wystawia pracodawca.

Wyróżniamy 3 rodzaje badań lekarskich:

  • wstępne badania lekarskie – dla nowego pracownika wykonywane przed rozpoczęciem pracy, a także w przypadku zmiany stanowiska pracy, jeżeli występują inne czynniki;
  • okresowe badania lekarskie – w trakcie trwania zatrudnienia przed upływem ważności poprzednich badań. Lekarz medycyny pracy sprawdza czy pracownik jest nadal zdolny do pracy na zajmowanym stanowisku;
  • kontrolne badania lekarskie – w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni pracodawca, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, jest zobowiązany skierować go na badania lekarskie (nie ma znaczenia czy pracownik ma ważne aktualne badania).

Dodatkowe szkolenia dla pracowników

Pracodawca może zapewnić pracownikom również szkolenia, które będą podnosić ich kwalifikacje oraz zwiększać efektywność pracy. Wskazane jest również przeszkolenie pracowników z produktów sprzedawanych przez podmiot gospodarczy lub świadczonych usług.