Social Media :

Urlop dla przedsiębiorcy

Picture of Małgorzata Bobek
Małgorzata Bobek
Specjalistka ds kadr i płac, prawa pracy, zatrudniania, ZUS oraz wszelkich spraw przedsiębiorców w ZUS zarówno w jednoosobowych działalnościach gospodarczych jak spółkach.
Urlop dla przedsiębiorcy
Spis treści

Czy przedsiębiorca ma prawo do urlopu?

Prawo do urlopu reguluje Kodeks Pracy, co oznacza, że dotyczy on pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. Co zatem z urlopem dla przedsiębiorców? Osoby na samozatrudnienia same regulują sobie czas pracy. Oznacza to, że również same wyznaczają sobie czas wolny od pracy, jednak w odróżnieniu od osób zatrudnionych na umowie o pracę, przedsiębiorcom nie przysługuje w tym czasie dodatkowe wynagrodzenie urlopowe. Czy można więc określić, że płatny urlop dla przedsiębiorcy nie istnieje? Nie do końca. Zapraszamy do lektury niniejszego wpisu!

Wakacyjna ulga dla przedsiębiorców

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przewidywał, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. wakacyjnej ulgi. Ta miała dawać możliwość skorzystania przez osoby na samozatrudnieniu z urlopu od opłacania składek społecznych w wybranym miesiącu w każdym roku. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 marca 2024 r.

Czy to oznacza, że w przyszłości świadczenia z ZUS będą mniejsze? Nie – za miesiące, w których przedsiębiorca skorzysta z ulgi wakacyjnej, składki społeczne zostaną sfinansowane z Budżetu Państwa w wysokości minimalnej. Jeżeli przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne z zadeklarowanej podstawy wyższej niż minimalna to za miesiąc, w którym skorzysta z urlopu od składek społecznych, składki te będzie miał odprowadzone od podstawy minimalnej.

Czy prawo do wakacyjnej ulgi mają mieć wszyscy przedsiębiorcy? Ustawodawca przewidział jednak warunki, które osoba na samozatrudnieniu musi spełnić, aby móc skorzystać z urlopu od opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Są to:

  • przedsiębiorcy opłacający składki za siebie oraz maksymalnie za 9 innych osób (w tym za pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące);
  • osiągają roczne przychody do 2 mln euro;
  • znajdują się w CEIDG;
  • w przypadku podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunkiem jest opłacenie tego ubezpieczenia w miesiącu złożenia wniosku oraz za miesiąc poprzedzający.

WAŻNE! Urlop od opłacania składek społecznych nie dotyczy składki zdrowotnej.
Istotne jest również, że w miesiącu korzystania z urlopu przed przedsiębiorcę nie ma konieczności zaprzestania pracy, tzn. że przedsiębiorca w tym miesiącu nadal będzie mógł uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

Urlop dla przedsiębiorcy – pytania i odpowiedzi

Czy okres prowadzenia działalności gospodarczej wpływa na staż urlopowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okres prowadzenia działalności gospodarczej nie wpływa na staż urlopowy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Czy przedsiębiorca na umowie B2B ma prawo do urlopu?

Umowa B2B, tak samo jak umowa zlecenie, jest umową cywilno-prawną, co oznacza, że jej regulacje nie znajdują się w Kodeksie Pracy, a w Kodeksie Cywilnym. Obecne przepisy nie regulują prawa do płatnego urlopu w przypadkach umów cywilno-prawnych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by w drodze porozumienia zleceniodawca oraz zleceniobiorca zawarł taką informację w umowie.

Czy przedsiębiorca może skorzystać z urlopu macierzyńskiego / ojcowskiego?

Osoba na samozatrudnieniu, tak samo jak pracownik, ma prawo do urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego. Jeżeli jest on zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego otrzyma on z tego tytułu zasiłek z ZUS. W okresie tym nie opłaca on składek społecznych, a jedynie składkę zdrowotną. Wymiar urlopu macierzyńskiego to 52 tygodnia, natomiast ojcowskiego to 14 dni. W trakcie powyższych urlopów przedsiębiorca nie musi zawieszać działalności gospodarczej, co oznacza, że będąc na urlopie, działalność może generować przychody.

Jeżeli przedsiębiorca z góry wie, że przez najbliższy okres (np. kilku tygodni lub kilku miesięcy) nie będzie prowadził swojej działalności i nie będzie ona generowała przychodu, to może zdecydować się na jej zawieszenie. Zawieszenie działalności gospodarczej następuje poprzez wpis do CEIDG i na okres zawieszenia przedsiębiorca zostaje wyrejestrowany z ZUS. Oznacza to, że nie podlega pod ubezpieczenie z tego tytułu i tym samym nie opłaca zarówno składek społecznych jak i składki zdrowotnej.

Opracowano na podstawie

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Data odczytu: 2024.07.03