Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat – dokument, który prezentuje, czy w danym roku obrotowym przedsiębiorstwo generuje zysk, czy ponosi stratę. Obowiązkowy element sprawozdania finansowego. Wynik finansowy wskazany w RZiS jest często mylony ze stanem środków pieniężnych na rachunku bankowym firmy. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym firmy prezentuje inny dokument – rachunek przepływów pieniężnych.

Zeznanie PIT-28

Zeznanie PIT 28 – zeznanie roczne składane przez osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Informuje o wysokości osiągniętego dochodu za rok podatkowy. Termin na złożenie

Zobacz

Deklaracja VAT-8

Deklaracja VAT 8 – deklaracja informująca o dokonanym w danym miesiącu imporcie usług lub towarów. W przeciwieństwie do deklaracji VAT 9-M składana jest przez podatników

Zobacz

Podatnik VAT czynny

Podatnik VAT czynny – podmiot wykonujący czynności opodatkowane, zarejestrowany do VAT i opłacający podatek od towarów i usług oraz składający comiesięczne deklaracje VAT. Można nim

Zobacz