Social Media :

Słownik pojęć księgowych
/ Słownik pojęć księgowych.
Czym jest

Deklaracja VAT-9M

Deklaracja VAT 9M – deklaracja informująca o dokonanym w danym miesiącu imporcie usług (zakupie usług od kontrahentów z zagranicy), składana przez podatników VAT zwolnionych. Składa się ją za każdy miesiąc dokonanego importu w takich samych terminach jak miesięczne deklaracje VAT (w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania importu). W praktyce w deklaracji VAT 9-M deklarujemy wysokość podatku VAT doliczonego do zakupów dokonanych za granicą.

Podatnik VAT zwolniony

Podatnik VAT zwolniony – podmiot zwolniony z podatku VAT przedmiotowo (ze względu na rodzaj wykonywanej działalności np. usługi medyczne) lub podmiotowo (do wysokości limitu sprzedaży

Zobacz