Social Media :

Obniżenie wpłat na PFRON przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej

Małgorzata Bobek
Małgorzata Bobek
Obniżenie wpłat na PFRON przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może skutkować obniżeniem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, mogą liczyć na różnego rodzaju ulgi i dofinansowania, które zmniejszają obciążenia związane z wpłatami na fundusz.
Spis treści

Kto jest zobowiązany do składania deklaracji PFRON?

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczy:

 • pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub
 • mniejszych pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Pracodawca, który w danym miesiącu osiągnął zatrudnienie co najmniej 25 pracowników, jest zobowiązany do zgłoszenia w PFRON oraz składania od tego miesiąca comiesięcznych deklaracji DEK. W przypadku osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% pracodawca jest zobowiązany do składania miesięcznych informacji INF oraz jest zwolniony z obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak ustalić wskaźnik zatrudnienia PFRON?

W celu ustalenia obowiązku rejestracji w PFRON należy zsumować stan zatrudnienia w każdym dniu danego miesiąca (uwzględniając również dni wolne od pracy) w przeliczeniu na etaty, następnie wynik podzielić przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu. Jeżeli współczynnik wyjdzie co najmniej 25, to pracodawca jest zobowiązany do rejestracji w PFRON.

Kiedy można obniżyć wpłaty do PFRON?

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat jest zobowiązany do składania deklaracji oraz obliczania wpłat na PFRON w każdym miesiącu, w którym wskaźnik zatrudnienia wynosi co najmniej 25.

Wysokość wpłaty na PFRON uzależniona jest od:

 • liczby ogólnego zatrudnienia,
 • liczby zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz
 • przeciętnego wynagrodzenia.

Wpłaty na PFRON może obniżyć ten pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne i/lub dokonuje zakupu produktu lub usługi u pracodawcy, który w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnia co najmniej 25 pracowników, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiąga wysokość co najmniej 30% (dotyczy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wobec, których orzeczono chorobę psychiczną, całościowe zaburzenia rozwojowe, upośledzenie umysłowe, epilepsję oraz niewidomych).

W jaki sposób poinformować PFRON o obniżeniu stanu zatrudnienia?

Jeżeli w danym miesiącu pracodawca nie osiągnął zatrudnienia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jest zobowiązany poinformować PFRON o obniżeniu stanu zatrudnienia za ten miesiąc. Informacje taką należy złożyć pisemnie i można wysłać pocztą lub elektronicznie przez stronę internetową pracodawca.e-pfron.pl przy użyciu swojego konta.

Kogo nie wlicza się do stanu zatrudnienia?

Do stanu zatrudnienia w przeliczeniu na etaty uwzględnia się osoby zatrudnione na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • spółdzielczej umowy o pracę,
 • powołania,
 • mianowania,
 • wyboru.

Natomiast do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych, które przebywają na urlopie bezpłatnym oraz pozostałych osób:

 • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • nieświadczących pracy w związku z odbywanie służby wojskowej lub służby zastępczej,
 • przebywających na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy inne niż Kodeks Pracy
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego.

Jakie są korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych?

Korzyści, jakie pracodawca może zyskać, jeżeli zatrudnia osoby niepełnosprawne to przede wszystkim:

 • obniżenie lub całkowity brak wpłat na PFRON,
 • dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności,
 • dofinansowanie do składek ZUS osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie szkoleń dla pracowników niepełnosprawnych.

Profesjonalna pomoc w rozliczeniach z PFRON

Jedną ze specjalizacji naszego biura rachunkowego – Krajowa Kancelaria Rachunkowa, jest kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat PFRON, czy zatrudnieniu pracownika niepełnosprawnego zachęcamy do kontaktu:

 • telefonicznego: +48 698 545 433
 • poprzez e-mail: biuro@kkr.tax
 • osobistego (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu): ul. Szlak 20/14, 31-153 Kraków

Bibliografia

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pfron.org.pl, Data odczytu: 2024.04.07