Symbole przelewów podatkowych

dokumenty pitWykonując przelew za zobowiązania podatkowe na mikro-rachunek podatkowy podatnik powinien pamiętać o oznaczeniu płatności odpowiednim symbolem. Brak odpowiedniego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie może doprowadzić do błędnej kwalifikacji płatności przez urząd skarbowy.

Może to spowodować sytuację, w której zapłata zostanie zakwalifikowana na poczet innego zobowiązania podatkowego, zatem z tytułu jednego zobowiązania powstanie niedopłata, a z tytułu drugiego - nadpłata. Pociąga to niestety za sobą ryzyko odsetek za zwłokę w zapłacie podatku. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest bezpośredni kontakt z urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Symbole podatkowe są odgórnie przypisane dla każdego rodzaju podatku lub opłaty przez Ministerstwo Finansów. Poniżej prezentujemy najczęściej stosowane symbole przelewów podatkowych.

 

 

Wykaz symboli przelewów podatkowych

Symbol

Opis

PIT

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowana na zasadach ogólnych

PPL

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowana liniowo

PPE

zryczałtowana zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych

VAT-7

deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług

VAT-8

deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE

VAT-9M

deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca

PIT-36

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36L

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - podatek dochodowy według stawki 19%

PIT-28

zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-37

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (osoby fizyczne nieprowadzące działalności)

CIT

zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych

CIT-8

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Bibliografia

  • Obwieszczenie Ministra Finansów z 3 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od 1 stycznia 2020

Artykuł opracował: Dominik Wyrobisz, Główny Księgowy Krajowej Kancelarii Rachunkowej